Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Izrada procjene rizika

Izrada procjene rizika

Prema Pravilniku o izradi procjene rizika poslodavci istu mogu samostalno izraditi bez posebnih ovlaštenja. Ovdje Vam dajemo smjernice kako izraditi procjenu rizika u maloj i srednjoj tvrtci.

Pravilnikom je propisana struktura procjene rizika koju svaka mora zadovoljiti. Izrada procjene rizika nije jednostavan proces i zahtjeva suradnju poslodavca sa svim zaposlenicima kako bi ju izradio kvalitetno i kako bi ista zadovoljila inspektore.

Poslodavac u tom slučaju mora identificirati opasnosti, štetnosti i napore na radu i u vezi s radom kako bi se identificirali odgovarajući rizici i donijele pripadajuće mjere. Procjena rizika sastoji se od sljedećih cjelina:

  • prikupljanje podataka na mjestu rada,
  • analiza i procjena prikupljenih podataka (utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora, procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora i utvrđivanje mjera za njihovo smanjivanje)
  • plana mjera za smanjivanje razina opasnosti, štetnosti i napora koji mora sadržavati rokove za njihovu implementaciju, ovlaštenike odgovorne za njihovu provedbu i način kontrole nad provedbom mjera
  • dokumentacije i priloga.

Prikupljanje podataka na mjestu rada mora uključiti obavezno sve poslove koji se na mjestu rada obavljaju, broj radnika koji obavljaju pojedine poslove, mjesta gdje se poslovi obavljaju, uređenja mjesta rada, popis radne opreme i strojeva, popis izvora fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnosti te organizaciju rada i raspored radnog vremena.

Iz prikupljenih podataka - koja su radna mjesta, koliko zaposlenika radi na kojim radnim mjestima, gdje rade, koju opremu koriste, koriste li opasne ili štetne radne tvari, kako je organizirano radno vrijeme i način rada, potrebno je identificirati opasnosti, štetnosti i napore na radnim mjestima. U prepoznavanju opasnosti i napora može Vam pomoći ova uputa (preuzmite, PDF). Popis svih opasnosti, štetnosti i napora naći ćete u prilogu Pravilnika o izradi procjene rizika (preuzmite ovdje). Kod analize radnih mjesta koristite obrazac za procjenu rizika na radnom mjestu koji ćete ispuniti za svako radno mjesto koje analizirate. Primjer obrasca naći ćete u prilogu 4 u sklopu Praktične smjernice za procjenu rizika na radu u izdanju Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu koju možete preuzeti ovdje (PDF).

Na osnovu provedene analize moguće je procijeniti rizike za svako radno mjesto (obrazac u B dijelu priloga 4 Praktične smjernice). Nakon identificiranih opasnosti potrebno ih je opisati koje su moguće posljedice po zdravlje radnika, koje mjere se mogu primijeniti, koja je vjerojatnost da se ostvari prepoznata opasnost i koje su posljedice.

Rizik se definira kao umnožak vjerojatnosti i posljedice, pa tako će vrlo vjerojatan događaj sa srednje ili vrlo štetnim posljedicama predstavljati visoki rizik i kao takav biti prioritet u rješavanju i primjeni mjera za njegovo smanjivanje. Način određivanja prikazuje matrica rizika:

Vjerojatnost

Veličina posljedica (štetnosti)

Malo štetno

Srednje štetno

Izrazito štetno

Malo vjerojatno

Mali rizik

Mali rizik

Srednji rizik

Vjerojatno

Mali rizik

Srednji rizik

Veliki rizik

Vrlo vjerojatno

Srednji rizik

Veliki rizik

Veliki rizik

 

 

Nakon identificiranja rizika potrebno je izraditi plan mjera za smanjivanje rizika. Pri tom treba imati na umu da niti jedna mjera ne uklanja rizik u potpunosti, već ga samo smanjuje. Pri tome vrijede osnovna i posebna pravila zaštite na radu kako bi se rizici minimizirali na prihvatljivu razinu.

Osim radnih mjesta treba provesti i analizu rizika za zajedničke radne i pomoćne prostore gdje se radnici nalaze (Prilog 6 Praktične smjernice) i donijeti mjere potrebne za smanjenje tih rizika.

Prioritet kod određivanja i primjene mjera imaju, naravno, veliki rizici na koje treba odmah reagirati. Većinu malih rizika biti će dovoljno pratiti i o njima obaviještavati radnike te održavati ili dodatno poboljšati postojeću situaciju. Na srednje rizike treba djelovati preventivno i informirati radnike, primjeniti određene mjere i redovito pratiti zdravstveno stanje radnika. Veliki rizici zahtjevaju neodgodivu primjenu mjera za smanjenje rizika ili zaustavljanje radnih procesa ako je rizik izrazito velik. Također, treba odmah upozoriti radnike na prisustvo takvih rizika i odmah kontrolirati njihovo zdravstveno stanje. Kod određivanja mjera treba definirati i rokove za provedbu (kraće rokove za veće rizike), ovlaštenike poslodavca koji su odgovorni za njihovu provedbu i načine kontrole nad provedbom.

Prilozi i dokumentacija obvezno sadrže sljedeće:

  • sigurnosni podaci izvora fizikalnih štetnosti, kemikalija, odnosno bioloških agensa koji se koriste
  • popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova,
  • popis osobne zaštitne opreme za poslove kod kojih se mora upotrebljavati,
  • popis potrebnih ispitivanja,
  • popis poslova s posebnim uvjetima rada.

Na kraju, valja napomenuti sljedeće - u izradi procjene rizika sudjeluju, osim poslodavca, i obavezno radnici ili njihovi predstavnici, ovlaštenici poslodavca i stručnjaci zaštite na radu, a po potrebi i stručnjaci iz ostalih područja. Poslodavac, ako samostalno radi procjenu rizika za vlastite potrebe, nije dužan osnovati radnu skupinu za njenu izradu, no može uključiti na primjer doktora specijalista medicine rada. Izrađenu procjenu rizika poslodavac čuva u elektroničkom ili tiskanom izdanju te mora biti dostupna svakom radniku na mjestu rada.

Također, procjenjivanje rizika kontinuirani je proces. Svaka promjena stanja u radnoj okolini zahtjeva reviziju procjene rizika jer ona u svakom trenutku mora odgovarati stvarnom stanju čime se samo potvrđuje potreba za kontinuiranim praćenjem i analiziranjem rizika.

Autor: Administrator, 08. 11. 2014

Kategorije: procjena rizika, zaštita na radu

Ključne riječi: procjena rizika, zaštita na radu, izrada, ovlaštenje, izrada procjene rizika, matrica rizika

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika
Ministarstvo zdravstva donijelo je ovaj pravilnik za zaštitu zdravlja radnika izloženih ovim naporima, a mi donosimo kratki pregled pravilnika....
Pročitajte više

Pružanje prve pomoći na radnom mjestu – obveze poslodavca
Svaki poslodavac dužan je osigurati odgovarajuće uvjete za pružanje prve pomoći unesrećenim radnicima do dolaska hitne medicinske pomoći ili prebacivanja u bolnicu ili ambulantu. To uključuje osiguranje os...
Pročitajte više

Obveze poslodavaca iz zaštite na radu – 2020
S obzirom na nekoliko dosadašnjih izmjena zakona i pravilnika napravili smo ovaj članak s popisom obveza poslodavaca iz zaštite na radu. Sažeti popis pročitajte ovdje, dok detaljnije informacije možete pron...
Pročitajte više

Najčešćih 16 rizika na gradilištu [INFOGRAFIKA]
Donosimo kratki pregled i prikaz najčešćih rizika na gradilištu....
Pročitajte više

Što dolazi s izmjenom Zakona o zaštiti na radu?
Nedavno je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, a sa sobom je donio nekoliko izmjena koje se tiču samih poslodavaca i radnika i njihovih obveza. Donosimo pregled izmjena Zakona...
Pročitajte više

Zaštita na radu za strane radnike
Za ovu godinu kvote za zapošljavanje stranih radnika prilično su povećane. Strani radnici koji dolaze raditi u Hrvatsku, najčešće na poslovima u građevinarstvu i ugostiteljstvu, moraju biti upoznati i prid...
Pročitajte više